Sitoutunut varainhoitaja

  • CPR AM on vakuuttunut siitä, että sijoittaminen rahamarkkinoille on eräs tapa edistää parhaiden menettelytapojen noudattamista sekä julkisella että yksityisellä sektorilla. Sijoitus valitaan sellaisten kriteerien perusteella, jotka ylittävät pelkät taloudelliset aspektit ottaen mukaan samalla ympäristön (E), sosiaalisen ja yhteisöllisen (S) sekä hallinnollisen (G) ulottuvuuden, näin edistetään kestävämpää kehitystä.
  • Sosiaalisesti vastuullinen sijoittaminen (SIR) tarkoittaa varainhoitoon sovellettavia kestävän kehityksen periaatteita, se tarjoaa globaalimman näkökulman talouden toimijoille. Sen avulla voi saada käsityksen kaikista riskeistä ja mahdollisuuksista ja arvioida paremmin niiden tarjoaman pitkän aikavälin potentiaalin. Tämän valinnan tekemiseksi rahaston sisällä CPR AM tukeutuu Amundi Expertise ISR:n tarjoamiin resursseihin, rahoituksen ulkopuolisten seikkojen tutkimuskeskukseen, joka on yhteinen kaikille sen Amundi-konserniin kuuluvulle tytäryhtiöille.
  • CPR AM tukee esitettyä varainhoitoratkaisua aktiivisella vastuullisen sijoittamisen harkinnalla.  CPR AM on myös osallistunut työryhmiin, joiden organisoinnista vastaa Forum pour l’Investissement Responsable (FIR).  CPR AM on ollut tämän järjestön jäsen vuodesta 2011, yhtiö kuuluu SIR:stä vastuussa olevaan komissioon Association Française de Gestion Financière -organisaatiossa (AFG). Toimiessaan osakkaittensa tukena CPR AM on vuodesta 2006 lähtien sitoutunut soveltamaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita (UNPRI), joita YK edistää.
  • AFNOR-sertifikaatti – palvelusitoumus - SIR-menettely

CPR AM on jatkanut sitoutumistaan vastuulliseen sijoittamiseen ja helmikuussa  2014 se sai palvelusitoumussertifikaatin "Démarche ISR – Critères Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance de la gestion de portefeuilles", jonka myöntää AFNOR Certification. Se on riippumaton sertifiointijärjestö, joka arvioi Ranskassa järjestelmiä, palveluita, tuotteita ja yksittäisiä henkilöitä Ranskassa. Sertifikaation perustana olevaan myöntämismenettelyyn sisältyy 7 merkittävää palvelusitoumusta, jotka liittyvät SIR-menettelyyn 

Palvelusitoumukset

1. Toiminnassa analysoidaan ESG-kriteerejä, jotka on määritetty tasapuolisesti ja pätevyydellä

2. Arvotukset päivitetään säännöllisesti ja niistä tehdään luotettavia

3. Salkkujen luomisessa noudatetaan tiukkoja SIR-määräyksiä

4. SIR-hallintamääräysten noudattamista jatkuvasti ja riippumattoman tahon osalta

5. Vuoropuhelua harjoitetaan ja käynnissä olevista toimista äänestetään

6. Asiakkaita informoidaan avoimesti

7. Menettelytapoja parannetaan jatkuvastiSIJOITUSRATKAISU SIJOITTAJIEN TUKEMISEKSI

Jo usean vuoden ajan CPR AM on kehittänyt varainhoitomenettelyjä SIR*-lähestymistavan perusteella sijoituksille, joiden määrä on lähes 3 miljardia euroa vuonna 2016. Sijoituksissa sovelletaan seuraavia menettelytapoja, jotka ovat yhteisiä kaikilla Amundi-konsernin salkuille: 

  • ESG-kriteerien mukaan arvioitujen salkun varojen 90 % minimirajan periaate.
  • Salkun ESG-arvion tulee olla korkeampi tai vähintään yhtä korkea kuin absoluuttinen taso eli arvio C.
  • Salkun ESG-arvion keskiarvon tulee olla korkeampi tai vähintään yhtä korkea kuin sijoitusavaruuden tai viiteindeksin ESG-arvio.
  • Alansa heikoimpiin kuuluvien joukkoon luokitettujen liikkeeseen laskijoiden sulkeminen pois (E-, F- tai G-arvion saaneet liikkeeseen laskijat asteikolla A - G).
  • Sellaisten varojen kohdalla, jotka on sijoitettu osittain kokonaan muihin OPCVM-yhteissijoitusrahastoihin, Amundi-konsernin OPCVM SIR-rahastot kuuluvat arvioitujen arvopaperien joukkoon (salkun yleinen ESG-arvio)

*Tämä ratkaisu ei ehkä ole käytettävissä omassa maassasi. Ota meihin yhteyttä, jos kaipaat tietoja SRI-sijoitusratkaisuista.